Zaobstaranie diagnostických prístrojov a ich cezhraničné využitie

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec sa nachádza v najvýchodnejšom cípe Košického kraja a svojou polohou má strategické postavenie v regióne. Jej činnosť je zameraná primárne na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ide o nemocnicu so spádovou oblasťou pre cca. 56 000 obyvateľov regiónu Kráľovský Chlmec a Veľké Kapušany.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 sa podarilo Nemocnici s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec stať partnerom v projekte HUSK/1101/1.4.1/0079 s názvom Zaobstaranie diagnostických prístrojov a ich cezhraničné využitie, ktorého vedúcim partnerom je nemocnica „Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet“ v meste Edelény (Maďarsko) s výškou podpory z ERDF 687 673,03 Eur. Otvorenie tohto projektu sa uskutočnilo dňa 21.02.2014 v Nemocnici s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec za účasti vedúceho partnera a hostí.

V rámci projektu plánuje Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec nakúpiť nové prístroje diagnostického zamerania, čo prispeje k zvýšeniu kvality a efektívnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súlade s rozvojovými plánmi. Zavedením nových diagnostických prístrojov do používania vzrastie úroveň poskytovania diagnostických služieb, čím sa posilní aj spoločenská kohézia. Nakúpené diagnostické prístroje budú slúžiť nielen pre občanov zo spádovej oblasti nemocnice, ale aj pre občanov z prihraničných oblastí, čo prispeje k rozšíreniu úrovne spolupráce medzi zúčastnenými zdravotníckymi zariadeniami a generuje aj medziodvetvovú spoluprácu aj po ukončení realizácie projektu, ktoré je naplánované na 31.12.2014.