VÝBEROVÉ KONANIE

Späť
27. apr 2021
písanie rukou
Vedúca sestra oddelenia vnútorného lekárstva

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 1125/18, 077 01 Kráľovský Chlmec vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na miesto vedúcej sestry oddelenia vnútorného lekárstva.

Kvalifikačné predpoklady:

 1. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo.
 2. Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností – špecializácia v danom špecializačnom odbore.
 3. Odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva -  špecializácia v odbore na riadenie a organizáciu zdravotníctva, alebo najmenej 15 ročná odborná prax.

Požiadavky:

 1. Najmenej 5 rokov odbornej  zdravotníckej praxe
 2. Organizačné a riadiace predpoklady pre výkon funkcie
 3. Komunikačné schopnosti
 4. Schopnosť vedenia a motivácie pracovného tímu
 5. Užívateľská znalosť práce s PC
 6. Orientácia v právnych predpisoch v oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v Zákonníku práce.
 7. Občianska a morálna bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Štruktúrovaný profesijný životopis
 2. Motivačný list
 3. Doklady o dosiahnutom vzdelaní a osobitných kvalifikačných predpokladoch
 4. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 5. Potvrdenie o registrácii/ členstve v príslušnej stavovskej organizácii
 6. Písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania

Mzda:

 1. Základná zložka mzdy sestry so špecializáciou podľa platnej legislatívy o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov + funkčná zložka mzdy

Termín podávania žiadosti do:  31.05.2021

Kontakt:

Kontaktná osoba: Angela Fetyková

e-mail: angela.fetykova@nspkch.sk

tel. kontakt: +421 566866331